Положення про МО

Положення про методичне об’єднання вчителів

 

Положення про методичне об’єднання вчителів – предметників.

1. Загальні положення

За наявності в освітній установі більше 2 вчителів, що працюють по одній і тій же спеціальності, або більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів, створюється МО вчителів, які вдосконалюють свою методичну і професійну майстерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.

2. Завдання МО вчителів – предметників

В роботі МО вчителів в різних видах діяльності передбачається вирішення наступних задач:

вивчення нормативно – інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;

вибір курсів варіативної складової навчального плану;

експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету; аналіз авторських програм і методик;

затвердження атестаційного матеріалу для підсумкового контролю, атестаційного матеріалу для випускних класів;

ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю;

робота з учнями по дотриманню норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров’я;

взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;

організація відкритих уроків з певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;

вивчення передового педагогічного досвіду; експериментальна робота з предмету;

вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів по предмету;

розробка системи оцінювання навчальних досягнень учнів (тематична, семестрова, залікова і т.п.);

ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;

звіти про професійну самоосвіту вчителів; робота на курсах підвищення кваліфікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;

організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних  олімпіад, конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету;

формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактичних засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з сучасними вимогами до навчального кабінету, до оснащення уроку.

3. Функції МО

Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій райметодкабінетів, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних плани професійної самоосвіти вчителів.

МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги рішення задач, викладених в розділі 2. МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.

Одним з функціональних обов’язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.

4. Права МО вчителів

МО має право рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, проводити оплату роботи педагогічним співробітникам окремих навчальних кабінетів, предметних гуртків, студій, розподіляти методичну роботу окремих педагогів.

МО обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності достатніх засобів навчання.

5. Обов’язки вчителів методоб’єднання.

Кожен педагог – член МО – зобов’язаний:

брати участь в одному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти;

брати участь в засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.;

брати активну участь в розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;

кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викладання предмету, Закон України “Про освіту”, нормативні документи, методичні вимоги до категорій; володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

6. Організація діяльності МО вчителів.

МО вчителів обирає голову. План роботи МО затверджується методичною радою школи.

У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів; практичний семінар з організацією тематичних відкритих уроків, позакласних заходів.

Засідання МО вчителів оформляються у вигляді протоколів. В кінці навчального року методична рада аналізує роботу МО і приймає на зберігання план роботи, зошит протоколів засідань МО, звіт про виконану роботу.

Дане положення затверджується на педагогічній раді.

Термін дії не обмежений.

 

Аналіз результатів роботи МО за звітний період

Об’єкти аналізу:

 • характеристика якості (творчого потенціалу) кадрового складу членів МО;
 • статистичний аналіз змін соціального паспорту навчального закладу (динамічний аспект за останній рік);
 • статистичні дані, які характеризують об’єм і якість надання виховних послуг;
 • виявлення проблемного поля (формулювання типових проблем, причин їх виникнення і проектування системи заходів по їх усуненню);
 • стан позаурочної роботи з позиції сформованості мотивації педагогів, батьків і учнів, профілактиці протиправних дій, проведенню сумісних виховних заходів.

Зразковий алгоритм аналізу:

 • Аналіз кадрового складу (віковий склад, рівень реальної підготовки, результати просування в освоєнні методичної проблеми, самоосвіта);
 • Характеристика пріоритетних напрямів роботи МО в минулому навчальному році, їх співвідношення з пріоритетними напрямами регіону, освітньої установи; результативність роботи.
 • Формулювання цілей і завдань діяльності на наступний навчальний рік з вказівкою передбачуваного результату по кожному напряму роботи.
 • Конкретний, особистий внесок кожного члена МО в рішення тієї або іншої задачі.

 

Завдання МО на новий навчальний рік.

 

Вимоги до формування цілей:

 • головна підстава для висунення цілі – дані аналізу наявних освітніх потреб і утруднень вчителів, їх співвідношення з кадровими і матеріальними ресурсами;
 • цілі повинні бути актуальними, адекватними завданням розвитку регіональної освітньої системи;
 • цілі повинні бути реально досяжними, але напруженими, конкретними, мати комплексний характер, щоб можна було виділити ступінь їх реалізації;
 • цілі повинні мати мотивуючий, стимулюючий і спонукаючий характер;
 • цілі повинні бути відомі всім учасникам освітнього процесу.

Вдосконалення професійної компетентності членів МО

 

 • Підвищення кваліфікації (курси ПК, семінари, конференції).
 • Цільові взаємо відвідування  позаурочних, методичних, профілактичних занять з педагогами, батьками і учнями.
 • Вивчення нормативних документів МОН України.
 • Вивчення методики організації навчальної  та виховної діяльності при взаємодії з органами культури і спорту, соціального захисту, медичних і правоохоронних органів.
 • Організація роботи по вивченню досягнень науки і  передового педагогічного досвіду.

План роботи МО

 

Дата проведення Тема засідання Форма роботи  членів МО Додаткова література для вивчення Подальше завдання

 

Зразкова тематика засідань МО

 

1 коло питань:

– узгодження різних планів, графіків, циклограм (індивідуальних, групових консультацій, звітів по самоосвітній роботі, акцій, місячників, свят.);

2 коло питань:

– конструювання і захист проектів (моделей), програм, планів виховної роботи;

3 коло питань:

– практичні форми роботи (семінари – практикуми, круглі столи, відкриті позакласні заходи, педагогічні марафони, тренінги, ділові ігри, моделювання і вирішення педагогічних ситуацій):

4 коло питань:

–  вивчення нормативно-правових документів, методичною, інструктивно – методичної літератури з питань виховання;

5 коло питань:

– розробка: посадових інструкцій, критеріїв оцінювання діяльності вчителів та класних керівників, положень, конкурсів;

6 коло питань:

– підведення підсумків, аналіз діяльності, підготовка підсумкових документів, розробка системи заходів по усуненню виявлених недоліків, розповсюдження передового педагогічного досвіду.

7 коло питань:

–  звіти по самоосвітній роботі членів МО.

 

Зразкові критерії оцінки роботи методичного об’єднання

Критерії і механізм оцінювання діяльності методичного об’єднання розробляється методичним об’єднанням спільно з науково-методичною (методичною) радою і затверджуються Педагогічною радою освітньої установи.

У педагогічній літературі розглядається декілька підходів до оцінювання методичної діяльності. Наприклад, М.М. Поташник, Н.А. Ковальов, Д.Є.Яковлєва пропонують оцінювати ефективність здійснення функцій методичного об’єднання тільки у зв’язку із змінами, динамікою підсумкових результатів всього педагогічного процесу в установі. Критерії вони формулюють таким чином:

1.  Критерій результативності. Мету можна вважати досягнутою, якщо результат навчання, виховання і розвитку дітей, що навчаються в школі, зростає, досягаючи оптимального рівня для кожної дитини.

2.  Критерій раціонального використання часу, зростання майстерності педагога відбувається при розумних витратах часу.

3.  Критерій задоволеності педагогів своєю працею, можна вважати досягнутим, якщо в установі створюється творча атмосфера, такий морально-психологічний клімат, при якому посилюється мотивація творчої праці педагогів.

4.  Критерій взаємозв’язку методичної роботи усередині установ з державною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Можливо ефективність здійснення функцій методичного об’єднання оцінювати і з погляду розвитку професійно-педагогічної підготовки і діяльності педагогів на підставі двох груп критеріїв:

А. Критерії, що відображають рівень, якого досягають вчителі в своєму професійному розвитку:

·  рівень знань по: педагогічній і віковій дитячій психології, соціальній психології;

·  рівень знань теоретичних основ виховання, технологій організації виховного процесу;

·  рівень організаторських умінь і навиків;

·  рівень комунікативних здібностей;

·  рівень загальної культури і цивільної зрілості педагога.

Б. Критерії, що дозволяють оцінити реалізацію управлінських функцій вчителя:

·  організація виховної роботи з учнями;

·  взаємодія з педагогічними працівниками і іншими учасниками освітнього процесу, батьками і громадськістю по вихованню, навчанню, творчому розвитку учнів;

·  активність позиції вчителя.

Методичні об’єднання можуть ефективно виконувати вищезгадані функції, якщо їх робота буде не формалізована, об’єднання підтримуватиме тісний зв’язок з дослідницькими педагогічними колективами.